O nas

 PREDSTAVITEV

Zdravstveni dom Gornja Radgona je javni zdravstveni zavod, ki izvaja primarno zdravstveno dejavnost na območju občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače, na skupni površini dobrih 200 km² in s skupnim številom preko 20.000 prebivalcev. Osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega predvsem preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko in zdravljenje na ambulantni in dispanzerski ravni ter nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi.

 

Zdravstveni dom je v takšni obliki, kot obstaja danes, bil ustanovljen leta 1999 z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, štev. 28/99), ki so ga sprejeli takratni občinski sveti občin Gornja Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici in Radenci.

 

Zdravstveni dom Gornja Radgona svojo dejavnost opravlja na sedežu zavoda v Gornji Radgoni in v dveh zunanjih enotah in sicer v  Zdravstveni postaji Apače in Zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici. Poleg dveh zdravstvenih postaj ima zdravstveni dom organizirane še tri zunanje ambulante. To so zobna ambulanta v Vrtcu Radenci, ambulanta splošne medicine v Domu starejših občanov Gornja Radgona ter specialistična očesna ambulanta v prostorih »Optike Novak« na avtobusni postaji v Gornji Radgoni.

 ORGANIZACIJA

Delo v Zdravstvenem domu Gornja Radgona poteka v štirih osnovnih organizacijskih vejah:

Dejavnost splošne medicine zajema ambulante splošne medicine, klinični laboratorij in ambulanto nujne medicinske pomoči z reševalnimi prevozi. V sklopu splošne dejavnosti je organiziran tudi integrirani center za krepitev zdravja – CKZ, kot samostojna enota, ki izvaja programe na področju zdravstvene vzgoje in krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce vseh populacijskih skupin na območju delovanja zdravstvenega doma.

 

Zobozdravstvena dejavnost, v sklopu katere se izvajajo splošno zobozdravstvo za odrasle, mladinsko in otroško zobozdravstvo, zobozdravstvena preventiva, zobotehnični laboratorij, specialistična ambulanta za zobno in čeljustno ortopedijo (ortodontija) ter specialistična ambulanta za ustne in zobne bolezni (parodontologija).

Dispanzerska dejavnost: otroško šolski dispanzer, dispanzer za medicino dela, prometa in športa, ženski dispanzer, pljučni dispanzer, očesna ambulanta, ambulanta za UZ abdomna, diabetološka posvetovalnica in patronažna služba.

 

Uprava zavoda: vodstvo, kadrovsko-pravna služba, finančno-računovodska služba, administracija, tehnične službe.

 

Zdravstveni dom vodi direktor zavoda, ki je imenovan s strani sveta zavoda in s soglasji občin ustanoviteljic. V svetu zavoda, kot organu upravljanja, imajo ustanovitelji večino in tako lahko nenehno vplivajo in odločajo o poslovni politiki zdravstvenega doma. Vodstvo zavoda poleg direktorja predstavlja še pomočnik direktorja, glavni medicinski tehnik, ki ga je imenuje direktor sam.
Direktor imenuje tudi vodje posameznih dejavnosti, ki so hkrati člani strokovnega sveta.

 VIZIJA

  • visoko kakovostna in varna zdravstvena služba
  • zadovoljen pacient
  • zadovoljen sodelavec

 

Želimo postati in ostati visoko kakovostna in varna zdravstvena ustanova z zadovoljnimi pacienti in sodelavci s poudarkom na preventivni dejavnosti. Stalno učenje in spremljanje novega nam omogoča, da pridobljeno znanje prenesemo na sodelavce in paciente. Našim pacientom želimo nuditi najvišjo stopnjo zdravstvene oskrbe, ki jo primarno zdravstvo lahko ponudi.

Naše poslanstvo je po svojih najboljših močeh in znanju pomagati pacientom in jih poučevati o preprečevanju bolezni.

 

Naš cilj je s preventivno dejavnostjo (predavanja v okviru društev, šolska vzgoja, cepljenja, individualno svetovanje, šola hujšanja, zdravstveni programi v zavodu, poučevanje preko medijev ) ljudi poučiti o zdravem načinu življenja in tako zmanjšati število kroničnih obolenj oziroma njihov nastanek prenesti v poznejša leta.

 

Brez sodelovanja pacientov nam to ne bo uspelo zato je zelo pomembno, da si pridobimo njihovo zaupanje in spoznanje, da so za svoje zdravje odgovorni v prvi vrsti sami. Zdravstveni delavci jim lahko pomagamo z nasveti in bodrenjem na njihovi poti.   Vsi skupaj se moramo zavedati reka Arthurja Schopenhauerja (1788-1860) : » Zdravje ni vse, toda brez zdravja je vse nič.«

 ZGODOVINA

Po pripovedovanju upokojene sestre Slavice Fekonja:

 

Kmalu po vojni, leta 1950, je bila zdravstvena služba v Gornji Radgoni organizirana pod okriljem Ljudskega odbora Gornja Radgona, leta 1952 pa je prišla pod okrilje Okrajnega odbora Ljutomer. V Apačah je takrat delal dr. Toplak, za zaščito mater in otrok pa je bila zadolžena sestra Marjeta Kapun. Ambulanta je bila v prostorih sedanje zdravstvene postaje. Za dr. Toplakom je v apaško ambulanto prišel dr. Miloš Radašin. V Gornji Radgoni je v tem času zdravniško službo zagotavljal dr. Repič, ki je imel ambulanto v stanovanju v starem bloku, in v Radencih dr. Kline. Prva diplomirana sestra, danes srednja medicinska sestra, je bila sestra Slavica Kocbek, poročena Fekonja. Službo je nastopila leta 1950. Že leta 1951 so v Gornji Radgoni in v Radencih odprli protituberkulozna dispanzerja. V Radgoni je bil na Spodnjem Grisu v Požunovi hiši, v Radencih pa v ambulanti dr. Klineta. Protituberkulozni dispanzer je spadal pod Protituberkulozni dispanzer Maribor. Pod radgonski okoliš so takrat spadali tudi Benedikt, Cerkvenjak in Sv. Ana. V Požunovi hiši je istočasno delovala tudi zobna ambulanta, v kateri je dela zobozdravnika opravljal dr. Fabjan. Pozneje se mu je pridružil še dentist Jože Fekonja in prostor je postal premajhen. Tako se je zobna ambulanta preselila v prostore kombinata. Tam sta svoje delo začela tudi dr. Hojs in dr. Kovačevič. Leta 1955 je službo nastopila še sestra Terezija Grah, kmalu za njo pa še Marija Žnuderl, Milica Pelcl in Ivica Sinokapčev.  Sestre so se na teren vozile s kolesom, avtobusom ali vlakom. Obiskovale so obolele za tuberkulozo, bodoče mamice in otroke. Mamice so vabile na pregled v otroške posvetovalnice, ki so bile v Gornji Radgoni v prostorih sedanjega Kompasa, v Sp. Ščavnici v gostilni Križan, v Radencih v Sedlačkovi vili, v Vidmu v Lončarovi hiši, na Janževem Vrhu v prostorih Janževega hrama, v Negovi v krajevnem uradu in na Kapeli v šoli. Kot babice so na terenu delale Marija Sagaj, Marija Štrakl, Marjana Vidonja in Pavla Kralj.

 

Leta 1957 so se vse službe združile na enem mestu, v prostorih današnje glasbene šole. Takrat je nastala tudi prva uprava Zdravstvenega doma, v kateri sta delala ga. Vodenik in g. Umek.

 

Leta 1959 sta v Gornjo Radgono prišla Majda Toplak Ostan, dr. med., in Miran Ostan, dr. med. Število zaposlenih se je počasi večalo in tudi prostori so postali premajhni. Prostor za novi zdravstveni dom je občina našla na mestu, na katerem stoji zdravstveni dom še danes. Vanj so se preselili leta 1965. Po nekaj letih, leta 1979, so ga razširili in v takem obsegu obstaja še danes. Prostori so ponovno postali premajhni, izvajajo se številne investicije in renoviranja z namenom, da bi se zagotovilo današnjim zahtevam in potrebam.

 KJE SMO