Katalog informacij

1. Osnovni podatki o katalogu

 • Naziv organa:  Zdravstveni dom Gornja Radgona
 • Odgovorna uradna oseba za sprejem kataloga informacij javnega značaja: Joža Primožič, dr. med. spec., direktor zavoda
 • Datum prve objave kataloga: 15.11.2006
 • Datum zadnje spremembe: 18:05:2023
 • Dostopnost kataloga: katalog je dostopen na spletnem naslovu www.zd-gr.si
2. Splošni podatki o organu, organiziranosti in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o zavodu

 • Ime zavoda: Zdravstveni dom Gornja Radgona
 • Skrajšano ime zavoda: ZD G. Radgona
 • Sedež zavoda: Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
 • Telefonska št.: 02/564-86-00
 • Številka faxa: 02/564-86-15
 • Matična številka: 5858267
 • Davčna številka: 25782568
 • Podračun številka: SI56 0110 0600 8362 684, odprt pri UJP, Urad M.Sobota
 • Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 821132
 • Glavna dejavnost zavoda: splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Zavod je vpisan pod vložno številko, pri: 10210200 pri Okrožnem sodišču v M.Soboti
 • Sektorska pripadnost: javni zdravstveni zavod
 • Ustanovitelji zavoda: Občine: G. Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona  št 02200-001/96 z dne 17.02.1999 in Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona št. 007-2/2008-U103 z dne 24.03.2011.
 • Direktor zavoda: Joža PRIMOŽIČ, dr.med.spec.
 • Telefon: 02/564-86-11
 • Elektronski naslov: joza.primozic@zd-gr.si
 • Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: mag.Marija ZRIM, dipl.med.sestra
 • Telefon: 02/564-86-13
 • Elektronski naslov: marija.zrim@zd-gr.si

2.b Dejavnost zavoda

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom o  zdravstveni dejavnosti in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni na območju občin Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici, ki po standardu dejavnosti obsega:
 • 86.210 Osnovna izvenbolnišnična  zdravstvena dejavnost
 • 86.220 Specialistična  izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
 • 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
 • ter finančno računovodska opravila  za javni zavod v skladu s predpisi.

2.c Organizacija delovnega procesa v zavodu

Zdravstveni dom opravlja dejavnosti, ki se izvajajo v naslednjih organizacijskih enotah, bodisi v samem Zdravstvenem domu v G.Radgoni in po zunanjih zdravstvenih postajah oz. ambulantah na območju, kjer zavod deluje:
  • 1. Dejavnost splošne medicine (splošna medicina, zdravljenje, rehabilitacija in nega bolnikov na domu, nujna medicinska pomoč z reševalno službo)
   Vodja dejavnosti splošne medicine: Tamara ELBL, dr.med.,spec.druž.med.
   Odgovorna med. sestra: Jožefa KLAJNŠČAK, viš.med.sestra
   • 1.a Splošna ambulanta na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona, Telefonska številka: 02/ 564 86 00 – centrala
   • 1.b Splošne ambulante v Apačah, Svetem Juriju ob Ščavnici in v DSO Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02/ 649 10 16 – Apače
    Telefonska številka: 02/ 568 90 29 – Sv. Jurij ob Ščavnici
    Telefonska številka: 02/ 568 45 06 – DSO Gornja Radgona
   • 1.c Klinični laboratorij na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Vodja laboratorija: Valerija CVETKO WEISS, mag.farm., spec.med.biokemije
    Odgovorna inž. laborat.biomed.: Jelica ŠTANTA, dipl.inž.lab.biomed.
    Telefonska številka: 02/ 564 86 19
   • 1.d Služba nujne medicinske pomoči z reševalnimi prevozi na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Vodja SNMP: Stanislav MALAČIČ, dr.med.,spec.druž.med.
    Telefonska številka: 02/ 564 86 00 – centrala
  • 2. Dispanzerske dejavnosti
   Vodja dispanzerskih dejavnosti: Lidija Žinkovič, dr.med.,spec.MDPŠ
   • 2.a Dispanzer za žene na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona, Telefonska številka: 02/564 86 55
   • 2.b Dispanzer za otroke in šolsko mladino na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Vodja dispanzerja: Joža Primožič, dr.med.spec.
    Telefonska številka: 02/564 86 32
   • 2.c Dispanzer za medicino dela, prometa in športa na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Odgovorna med.sestra: Karla Pučko Zemljič, dipl.med.sestra
    Telefonska številka: 02/ 564 86 51
   • 2.d Ambulanta za pljučne bolezni na sedežu  zavoda v  Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02/ 564 86 36
   • 2.e Ambulanta za ultrazvok abdomna na sedežu zavoda v  Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02/ 564 86 00
   • 2.f Ambulanta za očesne pripomočke v Gornji Radgoni, Prešernova cesta 5, 9250 Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02 561 13 80
   • 2.g Posvetovalnica za diabetike na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02/ 564 86 00
   • 2.h Patronažna in babiška služba z nego bolnika na domu na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Odgovorna med.sestra: Irena Vinkovič, dipl.med.sestra
    Telefonska številka: 02/ 564 86 50
  • 3. Dejavnost splošnega, otroškega, šolskega in mladinskega zobozdravstva
   Vodja zobozdravstvenih dejavnosti: Daniela Kramberger, dr.dent.med. spec.
   Odgovorna med. sestra: Bernarda RAJH
   • 3.a Ambulante za splošno zobozdravstvo na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Apačah in Sv.Juriju ob Ščavnici
    Telefonska številka: 02/ 564 86 76 – sedež zavoda
    Telefonska številka: 02/ 568 10 20 – Sv. Jurij ob Ščavnici
    Telefonska številka: 02/ 569 10 14 – Apače
   • 3.b Ambulante za otroško, šolsko in mladinsko zobozdravstvo na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Radencih, Apačah in Sv.Juriju ob Ščavnici
    Telefonska številka: 02/ 564 86 76 – ŠZA sedež zavoda
    Telefonska številka: 02/ 565 14 13 – ŠZA Vrtec Radenci
    Telefonska številka: 02/ 569 10 14 – Apače
    Telefonska številka: 02/ 568 10 20 – Sv. Jurij ob Ščavnici
   • 3.c Specialistična zobozdravstvena ambulanta za ortodontijo na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02/ 564 86 42
   • 3.d Specialistična zobozdravstvena ambulanta za parodontologijo na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gor. Radgona
    Telefonska številka: 02/ 564 86 41
   • 3.e Zobna tehnika na sedežu zavoda v Gornji Radgoni
    Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02 /564 86 43
  • 4. Uprava zavoda na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40,  9250 Gornja Radgona
   Direktor: Joža Primožič, dr.med.spec.
   Pomočnik direktorja-glavni medicinski tehnik: Ivan HORVAT, v.m.t., dipl.org.meneg.
   Telefonska številka: 02/ 564 86 10

2. d Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Za uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij je določen:
Direktor zavoda  Joža PRIMOŽIČ, dr.med.spec.; telefonska številka: 02/564-86-11, e-naslov: joza.primozic@zd-gr.si, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
V času odsotnosti direktorja je za posredovanje informacij določena uradna oseba:
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege mag. Marija Zrim, dipl.med.sestra; telefonska  številka: 02/564-86-13, e-naslov: marija.zrim@zd-gr.si, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)

3.1. Državni predpisi

3.2.Predpisi EU
Povezava na  EU portal:

Druge povezave:

3.3.Delovno pravna zakonodaja s področja javnega sektorja

4. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letno poročilo 2018

Program dela in finančni načrt za leto 2019

Statut

Odlok o ustanovitvi

 

5. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajskih postopkov

Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga: 21.člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Postopki na podlagi ZVOP-1 Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah

6. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. Podatki v zbirki se pridobivajo  na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanja zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti. Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo

Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

9. Druge informacije javnega značaja

10. Način dostopa do informacij javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb (1.odstavek 4.člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Ur.list RS, št.51/06- UPB, 23/14, 50/14, 102/15, 7/18 in 141/22 ).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu:prosilec). Informacijo javnega značaja prosilec lahko dobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6.člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih zdravstvenega doma ali na spletu, vam bodo posredovali na vašo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.
Zavod prosilcu ne posreduje informacije, ki je dostopna v prosto dostopnih javnih evidencah ali je na drug način že enostavno javno dostopna (npr. objava v uradnem listu, medijih, strokovni literaturi).
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili dostop do informacij javnega značaja tako, da vam bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis oz. vam omogočili ponovno uporabo.
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo lahko zavrnemo, če se zahteva nanaša na podatke, ki so kot izjema določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ; Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 23/14, 50/14, 102/15, 7/18 in 141/22). V teh primerih lahko zavod prosilcu skladno z določbami zakona omogoči delni dostop oz. delno ponovno uporabo.

 

Osebno v prostorih zavoda 

Dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo lahko zahtevate osebno v  prostorih zavoda Zdravstveni dom G.Radgona, Partizanska cesta 40, 9250 G.Radgona in sicer pri osebah, pooblaščenih za dostop do informacij javnega značaja, ustno ali pisno

Neformalna zahteva (ustna zahteva)

Za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo se lahko zglasite v tajništvu od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, Partizanska cesta 40, 9250 G. Radgona.

Zahteva neposredno na zapisnik

Zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja lahko vložite ustno na zapisnik v zavodu. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo za dostop ali ponovno uporabo. Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v času uradnih ur.

Pisna zahteva

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo lahko pošljete po pošti na naslov Zdravstveni dom G. Radgona, Partizanska cesta 40, 9250 G. Radgona, s pripisom: »zahteva za dostop do informacije javnega značaja« ali oddate osebno na zavodu med uradnimi urami.

Zahteva preko telefona (neformalna zahteva)

Podobno kot pri osebni ustni zahtevi lahko zahtevate informacijo javnega značaja ali ponovno uporabo tudi preko telefona v tajništvu tel. št. (02) 564-86-10. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Zahteva po elektronski poti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo lahko podate tudi po elektronski poti na elektronski naslov: info@zd-gr.si. Zahteva se lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od teh načinov ima prosilec drugačne pravice in zavod drugačne obveznosti.

Elektronska zahteva enaka ustni zahtevi

Zahtevo lahko podate na uradni elektronski naslov zavoda. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo zavod obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo.

Elektronska pisna zahteva

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

Delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bomo vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bomo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Vse to bomo storili le v primeru, če s tem ne bodo ogrozili zaupnosti dokumenta.

 

10.1 Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Ordinacijski čas zdravnikov in zobozdravnikov
 • Seznam zdravnikov, ki jih zavarovane osebe lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Naše čakalne dobe

10.2 Cenik stroškov posredovanja informacij

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli obliki se zaračunajo zgolj materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.list RS, št.24/16).

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja_