Katalog informacij

1. Osnovni podatki o katalogu

 • Naziv organa:  Zdravstveni dom Gornja Radgona
 • Odgovorna uradna oseba za sprejem kataloga informacij javnega značaja: Joža Primožič, dr. med. spec., direktor zavoda
 • Datum prve objave kataloga: 15.11.2006
 • Datum zadnje spremembe: 06.09.2012
 • Dostopnost kataloga: katalog je dostopen na spletnem naslovu www.zd-gr.si , fizično pa se nahaja v tiskani obliki in zgoščenki v arhivu tajništva zavoda
2. Splošni podatki o organu, organiziranosti in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o zavodu

 • Ime zavoda: Zdravstveni dom Gornja Radgona
 • Skrajšano ime zavoda: ZD G. Radgona
 • Sedež zavoda: Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
 • Telefonska št.: 02/564-86-00
 • Številka faxa: 02/564-86-15
 • Matična številka: 5858267
 • Davčna številka: 25782568
 • Podračun številka, odprt pri: 01229-6030920115, pri UJP, Urad M.Sobota
 • Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 821132
 • Glavna dejavnost zavoda: splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Zavod je vpisan pod vložno številko, pri: 10210200 pri Okrožnem sodišču v M.Soboti
 • Sektorska pripadnost: javni zdravstveni zavod
 • Ustanovitelji zavoda: Občine: G. Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona je sprejela Skupščina občine Gornja Radgona pod št 02200-001/96 dne 17.02.1999
 • Direktor zavoda: Joža PRIMOŽIČ, dr.med.spec.
 • Telefon: 02/564-86-11
 • Elektronski naslov: joza.primozic@zd-gr.si
 • Pomočnik direktorja, glavni medicinski tehnik zavoda: Ivan HORVAT, viš.med.teh., dipl.org.-menedž.
 • Telefon: 02/564-86-13
 • Elektronski naslov: ivan.horvat@zd-gr.si

2.b Dejavnost zavoda

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom o  zdravstveni dejavnosti in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni na območju občin Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici, ki po standardu dejavnosti obsega:
 • 86.210 Osnovna izvenbolnišnična  zdravstvena dejavnost
 • 86.220 Specialistična  izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
 • 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
 • ter finančno računovodska opravila  za javni zavod v skladu s predpisi.

2.c Organizacija delovnega procesa v zavodu

Zdravstveni dom opravlja dejavnosti, ki se izvajajo v naslednjih organizacijskih enotah, bodisi v samem Zdravstvenem domu v G.Radgoni in po zunanjih zdravstvenih postajah oz. ambulantah na območju, kjer zavod deluje:
  • 1. Dejavnost splošne medicine (splošna medicina, zdravljenje, rehabilitacija in nega bolnikov na domu, nujna medicinska pomoč z reševalno službo)
   Vodja dejavnosti splošne medicine: Branko AVSEC, dr.med.spec.
   Odgovorna med. sestra: Jožefa KLAJNŠČAK, viš.med.sestra
   • 1.a Splošna ambulanta na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona, Telefonska številka: 02/ 564 86 00 – centrala
   • 1.b Splošne ambulante v Apačah, Svetem Juriju ob Ščavnici in v DSO Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02/ 649 10 16 – Apače
    Telefonska številka: 02/ 568 90 29 – Sv. Jurij ob Ščavnici
    Telefonska številka: 02/ 568 45 06 – DSO Gornja Radgona
   • 1.c Klinični laboratorij na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Odgovorna tehnica laborat.biomed.: Jelica RAJNER dipl.inž.lab.biomed.
    Telefonska številka: 02/ 564 86 19
   • 1.d Ambulanta za nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Vodja SNMP: Stanislav MALAČIČ, dr.med.
    Telefonska številka: 02/ 564 86 00 – centrala
  • 2. Dispanzerske dejavnosti
   Vodja dispanzerskih dejavnosti: Lidija Žinkovič, dr.med.spec.
   • 2.a Dispanzer za žene na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona, Telefonska številka: 02/564 86 55
   • 2.b Dispanzer za otroke in šolsko mladino na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Vodja dispanzerja: Vladana Đurić Kosič, dr.med.spec.
    Telefonska številka: 02/564 86 32
   • 2.c Dispanzer za medicino dela, prometa in športa na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02/ 564 86 51
   • 2.d Dispanzer za pljučne bolezni na sedežu  zavoda v  Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02/ 564 86 36
   • 2.e Patronažna in babiška služba z nego bolnika na domu na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Odgovorna med.sestra: Marta AJLEC, viš.med.sestra
    Telefonska številka: 02/ 564 86 50
  • 3. Dejavnost splošnega, otroškega, šolskega in mladinskega zobozdravstva
   Vodja zobozdravstvenih dejavnosti: Daniela Kramberger, dr.dent.med. spec.
   Odgovorna med. sestra: Bernarda RAJH
   • 3.a Ambulante za splošno zobozdravstvo na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Apačah in Sv.Juriju ob Ščavnici
    Telefonska številka: 02/ 564 86 40 – sedež zavoda
    Telefonska številka: 02/ 568 10 20 – Sv. Jurij ob Ščavnici
    Telefonska številka: 02/ 569 10 14 – Apače
   • 3.b Ambulante za otroško, šolsko in mladinsko zobozdravstvo na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Radencih, Apačah in Sv.Juriju ob Ščavnici
    Telefonska številka: 02/ 564 86 41 – ŠZA sedež zavoda
    Telefonska številka: 02/ 565 14 13 – ŠZA Vrtec Radenci
    Telefonska številka: 02/ 569 10 14 – Apače
    Telefonska številka: 02/ 568 10 20 – Sv. Jurij ob Ščavnici
   • 3.c Specialistična zobozdravstvena ambulanta za ortodontijo na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02/ 564 86 42
   • 3.d. Zobna tehnika na sedežu zavoda v Gornji Radgoni
    Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
    Telefonska številka: 02 /564 86 43
  • 4. Uprava zavoda na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 40,  9250 Gornja Radgona
   Direktor: Joža Primožič, dr.med.spec.
   Pomočnik direktorja-glavni medicinski tehnik: Ivan HORVAT, v.m.t., dipl.org.meneg.
   Tajništvo: Aleksander KERČMAR, poslovni sekretar
   Telefonska številka: 02/ 564 86 10

2. d Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Za uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij je določen:
Direktor zavoda  Joža PRIMOŽIČ, dr.med.spec.; telefonska številka: 02/564-86-11, e-naslov: joza.primozic@zd-gr.si, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
V času daljše odsotnosti direktorja je za posredovanje informacij določena uradna oseba:
Pomočnik direktorja-glavni tehnik zavoda Ivan HORVAT, dipl.org.meneg.; telefonska  številka: 02/564-86-13, e-naslov: ivan.horvat@zd-gr.si, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)

3.1. Državni predpisi

3.2.Predpisi EU
Povezava na  EU portal:

Druge povezave:

3.3.Delovno pravna zakonodaja s področja javnega sektorja

4. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Akti zavoda:

5. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajskih postopkov

Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga: 21.člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Postopki na podlagi ZVOP-1 Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah

6. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. Podatki v zbirki se pridobivajo  na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanja zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti. Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo

Laboratorisjki informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

9. Druge informacije javnega značaja

10. Način dostopa do informacij javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb (1.odstavek 4.člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Ur.list RS, št.51/06- uradno prečiščeno besedilo).

 

NEPOSREDEN DOSTOP

PO ELEKTRONSKI POTI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnih straneh ZD G.Radgona z naslovom https://www.zd-gr.si oziroma na elektronskem naslovu: info@zd-gr.si .
Uporabniki do portala lahko dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu pa se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih zdravstvenega doma ali na svetovnem spletu, vam bodo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju ozroma dejavnosti zavoda in drugi. V teh primerih lahko zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

OSEBNO V PROSTORIH ZAVODA ZD G.Radgona

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih zavoda Zdravstveni dom G.Radgona, Partizanska cesta 40, 9250 G.Radgona in sicer pri: Joži PRIMOŽIČ, dr.med.spec., direktorju zavoda in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

Ustna zahteva
V času uradnih ur se lahko zglasite pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja, v času uradnih ur: ponedeljek in sreda med 11.00 in 12.00 uro. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, ne plačate upravne takse za vlogo in je takšna zahteva povsem brezplačna, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

Zahteva osebno na zapisnik
Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik na zavodu. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik.

PISNA ZAHTEVA POSLANA PO POŠTI

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov Zdravstveni dom G.Radgona, Partizanska cesta 40, 9250 G.Radgona, z oznako: IJZ za g. Jožo PROMOŽIČA, dr.med.spec.,direktor zavoda, ali oddate osebno na zavodu med uradnimi urami.
Zahteva mora vsebovati navedbo naslovnika, ki se ji zahteva pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled. Za vložitev zahteve je potrebno plačati upravno takso.
Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Zavod mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je zavod zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vas bodo pozvali, naj zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja.Zavod vam je dolžan posredovati informacijo le, če jo dejansko poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so npr. tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda in drugi. V teh primerih vam lahko zavod pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop). V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena. O pritožbi odloča informacijski pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.
V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

PREKO TELEFONA

Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona g.Joži PRIMOŽIČ, dr.med.spec.: (02) 564-86-10; Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi, je tudi ta zahteva takse prosta in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba.

PO ELEKTRONSKI POTI

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti na elektronski naslov:info@zd-gr.si Pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in zavod drugačne obveznosti.

Elektronska zahteva enaka ustni zahtevi
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov zavoda. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo zavod obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni, da je vaša zahteva takse prosta (brezplačna), vendar pa v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.
Pravice prosilca in obveznosti zavoda v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih zavoda ali preko telefona.

Elektronska pisna zahteva
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis zato potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za informacijsko družbo (SI*CA(SIGEN-CA, SIGOV-CA), Halcom-CA, PoštaRCA, ACNLB).Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.
Za pisno zahtevo je potrebno plačati upravno takso. Več o vsebini in pa zahteve si preberite zgoraj, kjer je opisan tudi postopek s pisno zahtevo, poslano po pošti.

DELNI DOSTOP

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bodo vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Vse to bodo storili le v primeru, če s tem ne bodo ogrozili zaupnosti dokumenta.

10.1 Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Ordinacijski čas zdravnikov in zobozdravnikov
 • Seznam zdravnikov, ki jih zavarovane osebe lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Naše čakalne dobe
 • Nacionalne čakalne dobe

10.2 Cenik stroškov posredovanja informacij

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli obliki se zaračunajo zgolj materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.list RS, št.40/04).